👉 Záruka bezpečného odoslania a reklamácií bez debát 👈

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ ) sú vydané podľa ust. § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“ ) spoločností:

DMP Group s.r.o.
Kontaktná osoba: Tomáš Bodnár (konateľ)
IČO: 09772618
DIČ: CZ09772618
Sme platcami DPH.

Pre platby v CZK
IBAN: SK81 2010 0000 0024 0191 3213
Č účtu: 2401913213/2010

Pre platby v EUR
SK62 2010 0000 0027 0191 3215
Č. účtu: 2701913215 / 2010

so sídlom na adrese Braunerova 514/1, Libeň, 180 00 Praha 8 zapísané na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 342302

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vydal oprávnenie na vydávanie fytosanitárnych pasov profesionálnemu prevádzkovateľovi DMP Group sro . pre skupiny rastlín a rastlinných produktov (komodít): Okrasné druhy.
Spoločnosť DMP Group s.r.o. je registrovaná pod číslom: CZ - 1650.

Adresa pre vrátenie alebo reklamáciu tovaru:

DMP Group s.r.o.
Sokolovská 377/141, 180 00 Praha 8
Email: info@dmp.cz
Telefón: 770 666 360

(ďalej len „predávajúci“ )

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ (ďalej len „ kupujúci “), vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „ kúpna zmluva “) uzatvárané prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.dejmipokojovku.sk (ďalej je „ internetový obchod “).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve, pričom odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve budú mať pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok prednosť.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

5. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú vrátane dane z pridanej hodnoty (predávajúci je platcom DPH) a zahŕňajú všetky súvisiace poplatky okrem nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu, ktoré kupujúci hradí sám, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Všetky zmeny vrátane zmien cien v internetovom obchode sú vyhradené. Cena je platná v čase objednania.

3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom akéhokoľvek tovaru.

4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru na území Slovenskej republiky.

5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak predávajúci neurčí inak.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy a v jej súvislosti. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory atp.) hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykoná objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára bez registrácie (tj. bez založenia svojho účtu).

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru a spôsob platby.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Záväznú objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5. Kupujúci je pri objednávaní tovaru a registrácii do zákazníckeho účtu v internetovom obchode povinný uvádzať správne, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávke a zákazníckom účte kupujúceho sú predávajúcim považované za správne.

6. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

7. Predávajúci zašle po obdržaní objednávky kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri zadal pri vytváraní objednávky, popr. na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte (ďalej len „ emailová adresa kupujúceho“). Okamihom odoslania oznámenia podľa predchádzajúcej vety je uzatvorená kúpna zmluva.

8. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

9. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo, alebo email predávajúceho uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok.

10. V prípade, že došlo k technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok.

11. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

IV. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho v prípade platieb v rámci SR č.: 2401913213/2010 , vedený v Fio banka as av prípade EUR platieb č.: 2701913215/2010 , vedený v Fio banka as
 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej služby Pay Pal

2. V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade neuhradenia čiastky v dobe splatnosti, bude objednávka stornovaná.

3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4. Kupujúci bude po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a kúpna cena odpočítaná z účtu kupujúceho.

5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6. Predávajúci odošle tovar kupujúcemu po riadnej a včasnej úhrade kúpnej ceny tovaru a nákladov na jeho dodanie. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Objednaný tovar predávajúci odosiela podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možnosti predávajúceho, spravidla do 7 (siedmich) pracovných dní od okamihu úhrady kúpnej ceny, najneskôr však v zákonnom termíne . V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade a nie je možné ho v lehote podľa predchádzajúcej vety odoslať kupujúcemu, je kupujúci o tejto skutočnosti informovaný bez zbytočného odkladu.

7. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke.

8. Predávajúci zašle tovar kupujúcemu mimo územia Českej republiky a Slovenska po dohode s ním ohľadom spôsobu dodania a zaplatenia kúpnej ceny a nákladov na dodanie mimo územia Českej republiky.

9. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na území Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej služby PPL. Cena doručenia je 5€.

10. Náklady na dodanie tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení o obdržaní objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme (napr. nevyzdvihne si ho v čase uloženia zásielky na príslušnej pobočke), a tovar bude odoslaný späť predávajúcemu, má predávajúci právo na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej súčtu poštovného za neúspešné doručenie tovaru predávajúcemu a poštovného za vrátenie tovaru predávajúcemu.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušený obal tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

13. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli viditeľné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť bezodkladne po ich odhalení. Predávajúci neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, pokiaľ kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatní v súlade s predchádzajúcim odsekom 12. týchto obchodných podmienok.

14. Predávajúci vystaví kupujúcemu na jeho žiadosť doklad o zakúpení tovaru, ktorý v elektronickej podobe odošle kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho bez zbytočného odkladu po úhrade kúpnej ceny tovaru a obdržaní žiadosti o vydanie dokladu.

15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

16. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má právo bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru . Pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie lehota podľa predchádzajúcej vety odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Riadnym a včasným odstúpením od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu info@dmp.cz . V žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci uvedie svoje meno, prijatie, adresu, kontaktné údaje, dátum objednania, dátum obdržania, číslo objednávky, spôsob úhrady kúpnej ceny a preferovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie oznámenia o odstúpení.

3. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1. musí kupujúci preukázateľným spôsobom odoslať predávajúcemu jednoznačné vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

4. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, od ktorého nákupu kupujúci odstupuje, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu . Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci vráti predávajúcemu tovar jeho zaslaním na adresu DMP Group s.r.o., Braunerova 514/1, Praha 8, 180 00.

6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom ako je prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Náklady na dodatočné služby spojené s dodaním tovaru kupujúcemu (vrátane najmä nákladov na službu dobierky) sa nevracajú.

7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

8. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale . V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote a vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý či poškodený, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, resp. na sumu zodpovedajúcu zníženej hodnote vráteného tovaru, s čím kupujúci súhlasí. Predávajúci v takom prípade vracia kupujúcemu takto dohodnutú zníženú kúpnu cenu. V prípadoch, kedy bude tovar ďalej nepredajný (napr. v prípade jeho zničenia alebo rozsiahleho poškodenia alebo odstránenia symbolov príslušnej firemnej značky/loga/štítku atp.) môže pohľadávka predávajúceho činiť sumu zodpovedajúcu plnej cene tovaru, čo týmto kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým.

9. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä vtedy, ak ide o zmluvu o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (tj najmä pri výrobe tovaru podľa požiadaviek kupujúceho).

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, neschopnosti dodať tovar v požadovanom množstve a/alebo dodacej lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach z akéhokoľvek dôvodu a/alebo pokiaľ ktorýkoľvek dodávateľ predávajúceho prerušil výrobu tovaru a/alebo sa výrazným spôsobom zmenila ním účtovaná cena. Predávajúci o takej skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho na emailovú adresu kupujúceho a vráti mu v lehote 14 (štrnástich) dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho dostal, ak je to z povahy veci možné, prípadne spôsobom určeným dohodou zmluvných strán.

11. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ho kupujúci neprevezme.

12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim z akéhokoľvek dôvodu, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu poskytnutý darček najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

13. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a zašle napriek tomu tovar predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady kupujúceho zaslaný späť a v prípade preukázateľného vrátenia nedoručiteľnej zásielky zničený predávajúcim bez nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a/alebo poštovného, ​​s čím kupujúci týmto súhlasí.

14. Zrušenie workshopu:

 • Zákazník môže zrušiť účasť na workshope iba do týždňa pred termínom konania.
 • V prípade zrušenia účasti na workshope do týždňa pred termínom konania bude čiastka za workshop vrátená späť v kreditoch na ďalší nákup.
 • V prípade zrušenia účasti na workshope po uplynutí lehoty týždeň pred termínom konania, je možné čiastku vrátiť iba pokiaľ sa nájde náhrada na daný termín. Pokiaľ sa náhrada nájde, bude čiastka vrátená v kreditoch na ďalší nákup.
 • V prípade zrušenia workshopu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov alebo z iných objektívnych dôvodov zo strany usporiadateľa, bude čiastka za workshop vrátená späť v plnej výške. O takomto zrušení bude zákazník informovaný včas.

15. Zrušenie predplatného rastlín:

 • Zákazník môže zrušiť predplatné rastlín iba ak ešte nebola prvá rastlina zaslaná. V tomto prípade má zákazník nárok na vrátenie plnej čiastky.
 • Po odoslaní už prvého predplatného si zákazník nemôže späť nárokovať čiastku za predplatné.
 • V prípade zrušenia aktívneho predplatného má zákazník nárok na poukaz v kreditoch v zodpovedajúcej sume vypočítanej zo zvyšných mesiacov predplatného.
 • V prípade zrušenia predplatného rastlín zo strany predávajúceho, bude čiastka za neodobrané predplatné vrátená späť podľa zvyšných mesiacov. O takomto zrušení bude zákazník informovaný včas.

16. Objednávanie rastlín z kolekcie "Priamo od pestovateľov":

 • Objednanie rastlín z tejto kolekcie je záväzné a nemožno ich po objednaní zrušiť.
 • Rastlina je vybraná priamo zo skleníka pestovateľa a odoslaná treťou stranou na adresu kupujúceho.
 • U objednávok z tejto kolekcie riešime iba reklamáciu, pokiaľ rastlina dôjde v neporiadku.
 • V prípade zrušenia objednávky rastlín z tejto kolekcie zo strany predávajúceho, bude čiastka za objednané rastliny vrátená späť v plnej výške. O takomto zrušení bude zákazník informovaný včas.

 

VII. Práva z chybného plnenia

(REKLAMAČNÝ PORIADOK)

Názvy odsekov v tomto článku nie sú právne záväzné, nemajú vplyv na výklad jednotlivých ustanovení a slúžia iba pre ľahšiu orientáciu v texte.

Záručné podmienky a reklamácia rastlín!

Záruka na úspešnosť pestovania rastlín nie je poskytovaná. Ak však dôjde k úhynu rastlín do 3 dní od doručenia z dôvodov preukázateľne spôsobených dodávateľom, má zákazník nárok na náhradu rastliny alebo finančné vyrovnanie. Pokiaľ dôjde k zámene druhu, má zákazník nárok na výmenu rastliny.

Rastliny sú pestované v kvalite, ktorá pri poskytnutí podmienok, ktoré sú popísané v priloženom návode, vedie k bezproblémovému pestovaniu. Pokiaľ sa však ukáže, že rastlina nebola v poriadku a uhynula vo veľmi krátkom čase (až do 3 dní) po nákupe, potom je možné rastlinu vymeniť.

Zákazník si rastlinu musí vždy po prevzatí skontrolovať!

1. Zodpovednosť predávajúceho. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal.

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej.

b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia – nový (nepoužitý) tovar. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

3. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia – použitý tovar. Pri použitom tovare je lehota na uplatnenie práva z vady dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

4. Adresa a pokyny pre reklamáciu . Za účelom čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie uplatní kupujúci svoje práva z vád reklamácií tovaru prostredníctvom poštovej cesty, a to zaslaním vadného tovaru spoločne s popisom vytýkanej vady a informácií o tom, aké právo z vady kupujúci uplatňuje, to všetko na adresu DMP Group s.r.o., Braunerova 514/1, 180 00 Praha 8 prípadne osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode na predmetnej adrese. Kupujúci odosiela tovar predávajúcemu na svoju vlastnú zodpovednosť. Kupujúci zabalí reklamovaný tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neprijíma akékoľvek zásielky odosielané na dobierku, ak sa na tom nedohodnú zmluvné strany preukázateľným spôsobom vopred. Kupujúci môže na uplatnenie reklamácie využiť formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda dodať dostatočne zrozumiteľný popis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

5. Práva kupujúceho – podstatné porušenie kúpnej zmluvy. V prípade, že sa v lehote podľa odseku 2., príp. 3 tohto článku vyskytne vada, ktorá je podstatným porušením kúpnej zmluvy a kupujúci včas uplatní reklamáciu, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) na odstránenie vady opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6. Práva kupujúceho – nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy V prípade, že sa v lehote podľa odseku 2., príp. 3 tohto článku vyskytne vada, ktorá je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy a kupujúci včas uplatní reklamáciu, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady, alebo

b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7. Voľba spôsobu vybavenia reklamácie. V prípade výskytu vady, ktorá je podstatným porušením kúpnej zmluvy je kupujúci povinný pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po takomto oznámení informovať predávajúceho o tom, aké právo z vadného plnenia kupujúci zvolil. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tak neurobí, budú mu prináležať iba tie práva, ktoré by kupujúcemu náležali pri výskyte vady, ktorá je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy. Vykonanú voľbu práva z chybného plnenia je kupujúci oprávnený zmeniť iba po dohode s predávajúcim.

8. Opakovaný výskyt chýb, väčší počet chýb. Kupujúci má právo v lehote podľa ods. 2., príp. 3 tohto článku odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave, alebo pri väčšom počte vád tovaru.

9. Začiatok plynutia lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia . Lehoty podľa ods. 2. a 3. tohto článku začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

10. Povinnosť okamžitej reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie.

11. Povinnosť doložiť dátum kúpy. Kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru doložiť dátum jeho kúpy, a to najmä predložením dokladu o kúpe tovaru, pokiaľ bol vydaný, popr. iným vierohodným spôsobom.

12. Výluky zo zodpovednosti predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí v nasledujúcich prípadoch:

 

a) ak je vada na tovare v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednávaná zľava z kúpnej ceny,

b) vada na tovare vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy veci,

c) ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v čase prevzatia tovaru kupujúcim,

d) mechanické poškodenie tovaru,

e) vada vznikla neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) vykonanie zásahu či zmena parametrov tovaru,

g) chyba bola spôsobená (i) kupujúcim; (ii) dôvody na strane kupujúceho (napr. zvieraťom vo vlastníctve alebo zverenom do starostlivosti kupujúceho); alebo (iii) treťou osobou odlišnou od predávajúceho a bez zavinenia predávajúceho,

h) kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu,

i) poškodenie v dôsledku vyššej moci,

j) chyba vznikla v dôsledku nedodržiavania pokynov ohľadom údržby a skladovania tovaru,

k) rozdielnosť odtieňov a farebnej sýtosti skutočného tovaru a fotografií tovaru zobrazovaných na elektronických zariadeniach,

l) vada už bola vytýkaná už v minulosti a predávajúci na ňu poskytol kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny daného tovaru,

m) rozmer tovaru vykazuje odchýlku oproti rozmerom uvádzaným v internetovom obchode, ktorá je menšia alebo rovná 6 %.

13. Pokračovanie plynutia lehoty pri výmene alebo oprave tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny alebo opravy vadného tovaru nebeží nová lehota na uplatnenie práva z vád, ale pokračuje beh lehoty reklamovaného tovaru.

14. Potvrdenie predávajúceho o reklamácii. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie . Predávajúci splní povinnosť podľa predchádzajúcej vety zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho.

15. Lehota na vybavenie reklamácie. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote . Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

16. Potvrdenie o výsledku reklamácie. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie. Predávajúci splní povinnosť podľa predchádzajúcej vety zaslaním vyrozumenia na e-mailovú adresu kupujúceho.

17. Náhrada nákladov – oprávnená reklamácia. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

18. Pozastavenie lehoty počas reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie nebeží lehota na uplatnenie práva z vád po dobu, počas ktorej je tovar v oprave, a kupujúci ho nemôže užívať.

19. Oprávnenie predávajúceho. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

20. Reklamácia v sídle predávajúceho. Vedľa spôsobu uvedeného v ods. 4. tohto článku je kupujúci oprávnený uplatniť práva z vád v sídle predávajúceho (v termíne po predchádzajúcej dohode zmluvných strán - kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemusí byť v sídle prítomný).

21. Žiadna iná záruka. Pre vylúčenie pochýb sa výslovne stanovuje, že predávajúci nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov neposkytuje žiadnu záruku za akosť tovaru.

22. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenia majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, pokiaľ táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane predávajúceho.

23. Aplikovateľné zákonné ustanovenia. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

VIII. Doručovanie

1. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť kupujúcemu doručované prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu kupujúceho.

2. V prípade doručovania prostredníctvom pošty alebo kuriéra sa zásielky považujú za doručené a účinné okamihom ich dodania adresátovi.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim podľa čl. VI. ods. 1 týchto obchodných podmienok je odstúpenie účinné, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení v lehote na odstúpenie.

4. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

IX. Ochrana osobných údajov, obchodné oznámenia a cookies

1. Spôsob nakladania s osobnými údajmi kupujúceho je upravený v Podmienkach ochrany osobných údajov obsiahnutých na webe internetového obchodu.

2. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho podlieha legislatíve ohľadom ochrany osobných údajov, vrátane Nariadenia EÚ 2016/679.

3. Kupujúci odoslaním objednávky vyslovuje oi súhlas s tým, aby predávajúci kedykoľvek zasielal na e-mailovú adresu kupujúceho: (i) informácie súvisiace s tovarom, predávajúcim, jeho podnikom a/alebo jeho činnosťou; a (ii) obchodných oznámení.

X. Darčekové poukazy a zľavové kódy

1. Kupujúci je oprávnený pri vytváraní objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytnuté predávajúcim v súlade s ich pravidlami.

2. Ak nie je predávajúcim výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy: (i) nie je možné uplatňovať opakovane; (ii) nemožno vzájomne kombinovať; a (iii) nie je možné použiť na nákup ďalších poukazov.

3. Hodnota uplatnených darčekových poukazov/zľavových kódov sa rovnomerne rozpočítava medzi všetky kusy tovaru v objednávke, na ktorú bol darčekový poukaz/zľavový kód uplatnený, v prípadoch tovaru, kedy je možné takýto poukaz/zľavový kód uplatniť, ak nie je uvedené inak.

4. Zľavové kódy nie je možné uplatniť na tovar vo výpredaji, ibaže predávajúci výslovne stanoví inak.

5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu alebo darčekového poukazu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami, pričom zľava bude uplatnená v rámci prvé vratky tovaru. V prípade darčekového poukazu ďalej vystaví predávajúci nový darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote, a to s dobou platnosti pôvodného darčekového poukazu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci nemá v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a/alebo iného dôvodného vrátenia tovaru nárok požadovať vystavenie nového zľavového kódu.

6. Ak má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

7. Darčekový poukaz ani zľavový kód nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

8. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami predávajúceho pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený predávajúcim.

XI. Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

XII. Aukcie produktov na e-shope


1. Aukcie rastlín prebiehajú podľa nasledujúcich pravidiel:
a ) kupujúci je povinný sa pri účasti na aukcii produktu registrovať ako zákazník na našich webových stránkach www.dmp.cz.

b) Zákazník je povinný vyplniť svoje kontaktné údaje a fakturačné údaje pre prípad výhry. Po skončení aukcie je výhercovi zaslaná faktúra so zvolenou dopravou v cene 129 Kč + najvyššia prihodená aukčná čiastka. Pokiaľ si chce zákazník výhru vyzdvihnúť, cena za dopravu bude z faktúry odpočítaná.
d) Prevádzkovateľ aukcií si vyhradzuje právo v prípade nevyplnenia požadovaných informácií pre dokončenie "objednávky" kontaktovať druhého najvyššieho výhercu v poradí. Lehota na kontaktovanie zákazníka prevádzkovateľom v prípade, že chýbajú patričné ​​dodacie a kontaktné údaje je iba 24 hodín.
d) Ak je v aukcii možnosť "kúpiť teraz" má každý zákazník právo na okamžité zakúpenie štandardnou formou e-shopu a aukcie aj kredity tým zanikajú.
e) Na reklamáciu a sťažnosti na odoslaný tovar sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky e-shopu vyššie.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem, pričom právomoc budú mať súdy Slovenskej republiky a príslušným súdom bude všeobecný súd predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Ak je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, alebo ak sa stane takým v budúcnosti, je alebo bude neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné iba toto dané ustanovenie a nedotýka sa to platnosti, účinnosti a vymáhateľnosti ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Príslušné vadné ustanovenie bude automaticky nahradené takým bezchybným ustanovením, ktoré v najvyššej možnej miere bude zodpovedať účelu a obsahu vadného ustanovenia.

3. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu a súhlasu oboch zmluvných strán.

4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

5. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, audiovizuálnych záznamov, grafík, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky, ich časť a/alebo akýkoľvek obsah na nich umiestnený bez súhlasu predávajúceho.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové ​​vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

9. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2019.

 

Poučenie pre spotrebiteľa: Zakúpenie veci ste povinný preukázať predložením dokladu o kúpe popr. iným dostatočne vierohodným spôsobom. Nie ste oprávnený uplatniť práva z chýb: (i) ktoré ste sám spôsobil; (ii) o ktorých ste pri kúpe vedeli; (iii) pre ktoré sme s Vami dohodli zníženie kúpnej ceny. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie veci. V prípade reklamácie tovaru nerastlinného pôvodu musí byť uplatnená: (i) bezodkladne po zistení vady, aby nedošlo k jej rozšíreniu av dôsledku toho k zamietnutiu Vašej reklamácie; (ii) najneskôr v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Reklamácie rastlín zasielaných prostredníctvom dopravcu je vady nutné uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru. V prípade reklamácie živých rastlín a ďalších materiálov rastlinného pôvodu je kupujúci povinný do okamihu odovzdania tovaru dopravcovi, či jeho osobnému doručeniu na predajňu poskytnúť týmto živým organizmom náležitú starostlivosť, aby nedošlo k ich poškodeniu, či úhynu. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu za podmienok uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho, v časti Reklamačný poriadok. O vybavení reklamácie Vás vyrozumieme. V prípade, že márne uplynie zákonná lehota na vybavenie reklamácie, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Čo hľadáte?

Košík