👉 Záruka bezpečného odoslania a reklamácií bez debát 👈

GDPR

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

DMP Group sro

Kto sme? My sme spoločnosť DMP Group sro, so sídlom na adrese Braunerova 514/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 097 72 618, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 342302 („ my a prevádzkujeme web e-shopu Daj mi izbovku dostupný na adrese www.dmp.cz („ Web “). Prostredníctvom Webu si u nás môžete zakúpiť najrozmanitejšie rastliny (hlavne izbovky), merchandise či naše workshopy a ďalšie.

Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá a vaše osobné údaje preto starostlivo strážime. Pripravili sme si pre vás tieto zásady spracovania osobných údajov („ Zásady “), v ktorých nájdete všetky informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, prečo a ako s nimi pracujeme alebo ako dlho ich budeme uchovávať. Prosíme, Zásady si dôkladne prečítajte. Zásady sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR). Týkajú sa ako našich zákazníkov, tak aj všetkých ostatných používateľov Webu.

Máte akékoľvek otázky? Kedykoľvek napíšte na info@dmp.cz alebo nám zavolajte na +420 776 060 464.

Naozaj vaše osobné údaje potrebujeme? Sme minimalisti, a preto sa vždy snažíme vaše osobné údaje spracovávať v čo najmenšom rozsahu. Niekedy je však ich spracovanie nevyhnutné – napríklad keď si chcete objednať náš tovar či služby, potrebujeme vaše údaje už preto, aby sme vám ich mohli dodať. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať s využitím automatizovaného individuálneho spracovania, ktoré by malo pre vás ako pre subjekt údajov právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Ničoho sa teda netreba báť.

Ako spracovávame vaše osobné údaje?

To záleží hlavne na tom, aký spolu máme vzťah, myslené právne. Záleží teda na tom, či ste s nami uzavreli zmluvu ako náš zákazník (alebo to máte v úmysle) alebo či si iba prechádzate náš Web bez toho, aby sme medzi sebou akýkoľvek vzťah mali.

A) Ak ste s nami uzavreli zmluvu, spracovávame tieto vaše osobné údaje:

 • Identifikačné údaje . Tie nám slúžia na to, aby sme vás mohli identifikovať napríklad pri uzatvorení zmluvy medzi nami. Patrí sem predovšetkým meno, priezvisko, adresa alebo IČO.
 • Kontaktné údaje . Tie využívame, aby sme vás mohli kontaktovať, pokiaľ bude treba. Patrí medzi ne telefón a e-mailová adresa.
 • Fakturačné a bankové údaje . Tie spracovávame v súvislosti s identifikáciou a vykonávaním platieb. Ide napríklad o informácie objavujúce sa na faktúrach, bankové spojenie a informácie o prijatých alebo odoslaných platbách.
 • Informácie obsiahnuté v zmluve . Ide o podrobnosti o tovare a službách, ktoré vám poskytujeme, ale aj ďalšie informácie k zmluve k reklamáciám, odstúpeniu od zmluvy a pod.
 • Informácie z našej komunikácie . V tomto prípade ide hlavne o informácie v e-mailoch alebo obsah našej komunikácie.

Tieto údaje potom spracovávame pre tieto účely a po túto dobu:

Aký je právny základ pre spracovanie podľa GDPR?

Prečo vaše údaje spracovávame?

Ako dlho ich budeme spracovávať?

Aké konkrétne údaje na tento účel spracovávame?

ZMLUVA


plnenie povinností zo zmluvy alebo v rámci predzmluvného konania

článok 6 ods. 1 b) GDPR

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a plniť povinnosti z nej

Po dobu trvania zmluvy alebo do doby zániku všetkých práv a povinností zo zmluvy

Identifikačné údaje

Kontaktné údaje

Fakturačné a bankové údaje

Informácie obsiahnuté v zmluve

Informácie z našej komunikácie

ZÁKONY

splnenie právnych povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy

článok 6 ods. 1 c) GDPR

Aby sme splnili všetky právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú

Po dobu určenú v konkrétnom právnom predpise, podľa ktorého plníme naše povinnosti

Napríklad osobné údaje, ktoré súvisia s daňovými záležitosťami, uchovávame po dobu 10 rokov od konca daného daňového obdobia

Identifikačné údaje

Kontaktné údaje

Fakturačné a bankové údaje

Informácie obsiahnuté v zmluve

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

je to v našom oprávnenom záujme

článok 6 ods. 1 f) GDPR

Aby sme mohli chrániť a vymáhať svoje nároky

Po dobu až 15 rokov. To zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej právnymi predpismiIdentifikačné údaje

Kontaktné údaje

Fakturačné a bankové údaje

Informácie obsiahnuté v zmluve

Informácie z našej komunikácie

Aby sme mohli zlepšovať naše služby a vykonávať prieskumy vašej spokojnosti s našimi službami

Po dobu 1 roka po skončení zmluvy

Kontaktné údaje Informácie obsiahnuté v zmluve Informácie z našej komunikácie

Aby sme vám mohli zasielať newslettre

Po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi nami, prípadne do doby, než vznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, napr. odhlásením sa z odberu našich newsletterov

Kontaktné údaje


B) Ak ste účastníkom našich akcií (predovšetkým workshopov), spracovávame tieto vaše osobné údaje:
  • Identifikačné údaje . Tie nám slúžia na to, aby sme vás mohli identifikovať pri vstupe na akciu. Patrí sem predovšetkým meno, priezvisko
  • Kontaktné údaje . Tie využívame, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom aktualít k danej akcii. Patrí medzi ne telefón a e-mailová adresa.
  • Informácie týkajúce sa konania akcie. Ide o podrobnosti o akcii, ktorej sa zúčastňujete, napríklad termín alebo miesto konania.
  • Informácie z našej komunikácie . V tomto prípade ide hlavne o informácie v e-mailoch alebo obsah našej komunikácie.

  A tieto údaje potom spracovávame pre tieto účely a po túto dobu:

  Aký je právny základ pre spracovanie podľa GDPR?

  Prečo vaše údaje spracovávame?

  Ako dlho ich budeme spracovávať?

  Aké konkrétne údaje na tento účel spracovávame?

  ZMLUVA

  plnenie povinností zo zmluvy alebo v rámci predzmluvného konania

  článok 6 ods. 1 b) GDPR

  Aby sme vám mohli umožniť sa workshopu zúčastniť

  Po dobu trvania zmluvy alebo do doby zániku všetkých práv a povinností zo zmluvy

  Identifikačné údaje

  Kontaktné údaje

  Informácie týkajúce sa konania akcie

  Informácie z našej komunikácie

  OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

  je to v našom oprávnenom záujme

  článok 6 ods. 1 f) GDPR

  Aby sme mohli chrániť a vymáhať svoje nároky

  Po dobu až 15 rokov od konania akcie - to zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej právnymi predpismi

  Identifikačné údaje

  Kontaktné údaje

  Informácie týkajúce sa konania akcie

  Informácie z našej komunikácie

  Aby sme vám mohli zasielať newslettre

  Po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi nami alebo od posledného workshopu, prípadne do doby, než vznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, napr. odhlásením sa z odberu našich newsletterov

  Kontaktné údaje

  SÚHLAS

  údaje spracovávame na základe vášho súhlasu

  článok 6 ods. 1 a) GDPR

  Aby sme mohli spracovávať vaše údaje, ktorých spracovanie nemôžeme podradiť pod žiadny z vyššie popísaných právnych dôvodov pre spracovanie údajov

  Po dobu udelenia súhlasu.

  Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať napríklad e-mailom. Aj keď súhlas odvoláte alebo uplynie doba jeho trvania, neznamená to ale, že musíme zmazať všetky vaše údaje, ktoré sme na jeho základe spracovávali. Môžeme ďalej pracovať s tými, u ktorých nám to umožňuje iný právny dôvod. Pokiaľ súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

  Údaje, ktoré sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, treba pri zverejňovaní referencií s vašim menom a priezviskom


  C) Ak si prechádzate náš Web, spracovávame tieto vaše osobné údaje:
   • Kontaktné údaje . Tie potrebujeme, aby sme vás v prípade potreby mohli kontaktovať. Patrí medzi ne telefón a e-mailová adresa, ak ich pri komunikácii s nami zadáte.
   • Informácie z našej komunikácie . V tomto prípade ide hlavne o informácie uvedené v kontaktnom formulári a našej ďalšej komunikácii.
   • Cookies . Na chod a fungovanie Webu využívame cookies.

   A tieto údaje potom spracovávame pre tieto účely a po túto dobu:

   Aký je právny základ pre spracovanie podľa GDPR?

   Prečo vaše údaje spracovávame?

   Ako dlho ich budeme spracovávať?

   Aké konkrétne údaje na tento účel spracovávame?

   ZMLUVA

   v rámci predzmluvného rokovania

   článok 6 ods. 1 b) GDPR

   Aby ste nás mohli kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našom Webe a aby sme Vám mohli zareagovať

   Po dobu 1 roka, pokiaľ spolu nenadviažeme spoluprácu

   Kontaktné údaje

   Informácie z našej komunikácie

   Aby ste s nami mohli komunikovať prostredníctvom nášho chattbota na Webe

   Po dobu 1 roka, pokiaľ spolu nenadviažeme spoluprácu

   Kontaktné údaje

   Informácie z našej komunikácie

   SÚHLAS

   osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu

   článok 6 ods. 1 a) GDPR

   Aby sme vám mohli zasielať newslettery, pokiaľ nie ste našimi zákazníkmi, ale aktívne o nich prejavíte záujem

   Po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, prípadne do doby, než vznesiete námietku proti tomuto spracovaniu, napr. odhlásením sa z odberu našich newsletterov

   Kontaktné údaje

   Aby sme tiež mohli spracovávať vaše údaje, ktorých spracovanie nemôžeme podradiť pod žiadny z vyššie popísaných právnych dôvodov na spracovanie údajov   Po dobu udelenia súhlasu.

   Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. e-mailom). Aj keď súhlas odvoláte alebo uplynie doba jeho trvania, neznamená to, že musíme zmazať všetky vaše údaje, ktoré sme na jeho základe spracovávali. Môžeme si ponechať tie, u ktorých nám to umožňuje iný právny dôvod. Pokiaľ súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

   Údaje, ktoré sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov

   RÔZNE

   Viac informácií nájdete v časti týchto Zásad, ktoré sa týkajú cookies.

   Aby sme mali prehľad, ako náš Web využívate, odkiaľ naň prichádzate aj aké naše výrobky či služby vás najviac zaujímajú

   Viac informácií nájdete v časti týchto Zásad, ktoré sa týkajú cookies.

    

    

   Komu vaše osobné údaje odovzdáme?

   Vaše údaje môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom. Robíme to hlavne preto, aby sme zaistili naše efektívne fungovanie.

   Naši dodávatelia služieb sa tak stávajú spracovateľmi vašich osobných údajov. Sú však oprávnení spracovávať vaše osobné údaje len v tom rozsahu, v ktorom si to s nimi dohodneme.

   Konkrétne odovzdávame vaše osobné údaje nasledujúcim subjektom:

   • Spoločnosti Seznam.cz as, ktorá je prevádzkovateľom marketingového nástroja Sklik. Informácie o tom, ako Zoznam spracováva vaše osobné údaje, nájdete tu .
   • Spoločnosti Google Ireland Ltd, ktorý je prevádzkovateľom marketingových nástrojov Google Analytics a Google Ads. Informácie o tom, ako Google spracováva Vaše osobné údaje nájdete tu .
   • Spoločnosti ECOMAIL.CZ, sro, ktorá je prevádzkovateľom mailingového nástroja Ecomail.
   • Spoločnosti Pipedrive OÜ, ktorá je prevádzkovateľom CRM nástroja Pipedrive. Informácie o tom, ako Pipedrive spracováva vaše osobné údaje, nájdete tu .
   • Spoločnosti Judge.me Ltd, ktorá je prevádzkovateľom marketingových nástrojov Judge.me. Informácie o tom, ako Judge.me spracováva vaše osobné údaje, nájdete tu .
   • Spoločnosti Meta Platforms Inc., ktorá je prevádzkovateľom marketingového nástroja Facebook Pixel. Informácie o tom, ako Meta Platforms spracováva Vaše osobné údaje nájdete tu .
   • Petrovi Kosejkovi, ktorý je naším účtovníkom.
   • Prípadne našim ďalším dodávateľom, ktorí sa podieľajú na našom chode či práci so zákazníkmi. Na žiadosť poskytneme vždy aktuálny zoznam dodávateľov.

   Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej moci, pokiaľ to bude v našom záujme alebo ak nás o to požiadajú.

   Kam budeme vaše osobné údaje odovzdávať?

   Keďže využívame niektoré pokročilé nástroje na zdokonaľovanie našich služieb, niektoré vaše osobné údaje sa môžu zasielať do tretích krajín mimo Európskej únie. Takéto údaje však vždy predávame za dodržania všetkých štandardov náležitej starostlivosti o osobné údaje a za predpokladu, že príjemca vašich osobných údajov poskytol dostatočnú záruku ochrany osobných údajov, ktorá zodpovedá európskym štandardom.

   Aké máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva?

   • Máte právo podať námietku v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo na e-mail info@dmp.cz . My ju potom najneskôr do jedného mesiaca od obdržania vyhodnotíme.
   • Máte právo získať od nás potvrdenie, či vaše osobné údaje spracovávame. Ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a na informácie, o aké osobné údaje ide.
   • Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov či doplnenie údajov neúplných.
   • Za určitých podmienok sme tiež povinní vymazať vaše osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie, pokiaľ nás o to požiadate. Za určitých podmienok máte aj právo na prenos vašich osobných údajov k inému správcovi.
   • Pokiaľ máte podozrenie, že dochádza k nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, uoou.sk , adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   Ako je to s cookies?

   Pre správne fungovanie Webu využívame cookies, čo sú malé súbory, ktoré náš Web pomocou prehliadača ukladá do vášho zariadenia. Cookies neslúžia na ani neumožňujú osobnú identifikáciu vás ako užívateľa Webu. Cookies rozdeľujeme na nevyhnutné, funkčné, analytické a marketingové.

   Nevyhnutné cookies sú potrebné na to, aby Web bežal správne. Na použitie týchto cookies nevyžadujeme vás súhlas. Je to náš oprávnený záujem na tom, aby Web bežal v poriadku.

   Funkčné cookies sú potrebné na zaistenie správnej prevádzky Webu. Na použitie týchto cookies nevyžadujeme vás súhlas. Je to náš oprávnený záujem na tom, aby Web bežal v poriadku (napr. sa správne zobrazoval s prihliadnutím na vaše zariadenie).

   Analytické cookies nám slúžia na zostavovanie štatistík a prehľadov. Ich pomocou sledujeme návštevnosť Webu aj to, odkiaľ ste na Web prišli.

   Marketingové cookies nám umožnia napríklad ponúkať naše produkty prostredníctvom cielenej reklamy.

   O akú cookie ide?

   Na čo slúži?

   Za ako dlho sa maže?

   Kto okrem nás k nej má ešte prístup?

   keep_alive

   Ostatné.

   1 hodina

   secure_customer_sig

   Nevyhnutná. Používa Shopify v súvislosti s prihlásením zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   localization

   Funkčné. Používa Flickr na sledovanie používania fotogalérií vložených zo služby Flickr.

   1 rok

   cart_currency

   Nevyhnutná. Používa Shopify na zobrazenie cien v mene podľa lokality zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   _cmp_a

   Ostatné.

   1 deň

   _tracking_consent

   Ostatné.

   1 rok

   _shopify_y

   Analytická. Používa Shopify na správu nastavenia súkromia zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   _shopify_s

   Analytická. Používa Shopify na správu nastavenia súkromia zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   _orig_referrer

   Nevyhnutná. Používa Shopify v nákupnom košíku.

   14 dní

   Shopify

   _landing_page

   Analytická. Používa Shopify na sledovanie úvodných stránok webu.

   14 dní

   Shopify

   sid

   Analytická. Na uloženie zašifrovaných údajov o používateľovom Google účte a čase posledného prihlásenia.

   1 mesiac

   Google Ads

   CLID

   Analytická. Na zber dát o interakcii s webovou stránkou.

   1 rok

   Google

   _gcl_au

   Analytická. Používa Google Tag Manager na testovanie účinnosť reklamných oznámení počas návštevy webovej stránky.

   3 mesiace

   Google Adsense

   test_cookie

   Marketingová. Používa Doubleclick.net na zistenie, či používateľov prehliadač podporuje cookies.

   15 minút

   doubleclick.net

   _ga_*

   Analytická. Používa Google Analytics na zistenie počtu návštev webovej stránky.

   1 rok mesiac a 4 dni

   Google Analytics

   _ga

   Analytická. Používa Google Analytics na zistenie údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a na sledovanie používania webu pre analytickú správu webu.

   1 rok mesiac a 4 dni

   Google Analytics

   _shopify_sa_t

   Analytická. Pre marketing a odporúčania Shopify.

   1 hodina

   Shopify

   _shopify_sa_p

   Analytická. Pre marketing a odporúčania Shopify.

   1 hodina

   Shopify

   _gid

   Analytická. Používa Google Analytics na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, a zároveň vytvára analytickú správu o výkone webových stránok.

   1 deň

   Google Analytics

   _gat

   Funkčné. Používa Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek a tým obmedzila zber dát na webe s vysokou návštevnosťou.

   1 minúta

   Google Analytics

   ecvisits1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088

   Ostatné.

   1 deň

   ecsession1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088

   Ostatné.

   1 deň

   _clck

   Analytická. Používa Microsoft Clarity na uchovanie ID užívateľa Clarity prehliadača a nastavenia výhradne pre danú webovú stránku.

   1 rok

   Microsoft Clarity

   _clsk

   Analytická. Používa Microsoft Clarity na uloženie a konsolidáciu zobrazenia stránok používateľa do jediného záznamu relácie.

   1 deň.

   Microsoft Clarity

   _fbp

   Analytická. Zobrazenie reklamy na Facebooku alebo na digitálnej platforme využívajúcej reklamu Facebooku po návšteve webových stránok.

   3 mesiace

   Meta Platforms

   SM

   Analytická. Používa Microsoft Clarity pre synchronizáciu identifikátora MUID naprieč doménami Microsoft.

   Počas relácie.

   Microsoft Clarity

   MUID

   Marketingová. Používa Bing na rozpoznanie jedinečných webových prehliadačov, ktoré navštevujú weby spoločnosti Microsoft. Tento súbor cookie sa používa na reklamu, analýzu webu a ďalšie operácie.

   1 rok a 24 dní.

   Microsoft

   MUID

   Marketingová. Používa Bing na rozpoznanie jedinečných webových prehliadačov, ktoré navštevujú weby spoločnosti Microsoft. Tento súbor cookie sa používa na reklamu, analýzu webu a ďalšie operácie.

   1 rok a 24 dní.

   Microsoft

   MR

   Analytická. Používa Bing na zhromažďovanie informácií o užívateľovi na analytické účely.

   7 dní.

   Microsoft

   SRM_B

   Funkčné. Používa Microsoft Clarity pre jedinečné ID pre návštevníkov.

   1 rok a 24 dní.

   Microsoft Clarity

   MR

   Analytická. Na zhromažďovanie informácií o používateľoch na analytické účely, nastavená spoločnosťou Bing.

   7 dní.

   Microsoft

   ANONCHK

   Marketingová. Nastavená spoločnosťou Bing sa používa na ukladanie ID relácie používateľa a na overovanie kliknutí na reklamy vo vyhľadávači Bing. Tento súbor cookie pomáha taktiež pri vytváraní správ a personalizácii.

   10 minút.

   Microsoft

   notifications

   Ostatné.

   1 deň.

   AWSALBCORS

   Nevyhnutná. Amazon Web Services nastavila tento súbor cookie na vyrovnávanie záťaže.

   7 dní

   Amazon

   1-3c2cd496486bcc27217c3e790fb4088dmp.czecwshown

   Ostatné.

   1 rok

   bugsnag-anonymous-id

   Analytická. BugSnag/Juicer nastavuje na účely hlásenia chýb a ďalšie analytické účely.

   Nikdy.

   cart

   Nevyhnutná. Spoločnosť Shopify nastavuje tento súbor cookie na zabezpečenie spojenia s nákupným košíkom.

   Nikdy.

   Shopify

   key

   Ostatné.

   Nikdy.

   Tieto Zásady platia od 19.2.2024

   Čo hľadáte?

   Košík